TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 6.ANTALYA BÖLGE BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

         A - KOOPERATİF  :

         Kooperatifler ortaklaşa dertlere çare bulan, ortaklaşa ihtiyaçları amaç tutan,bütün ortakların el birliği ve karşılıklı feragat ve yardımı ile çalışmasını esas alan, doğuş sebebi iktisadi hayata hakim hale gelmiş zümre ve sınıfların kendilerini ezmelerini önlemek olan, belirli sorumluluk ve borçları (vecibeleri) bulunan, insani olmakla birlikte ekonomik ilkelere göre hareket eden ve serbestçe girip çıkılabilen sosyal ve iktisadi örgütlerdir.

         Kooperatif Kelimesinin Kökü  : Kooperatif "İle" manasına gelen "Ko" ve "İş-Eser-Çalışma" demek olan "Operetive" kelimelerinden kurulmuştur. Dolayısıyla"işbirliği halinde olma"; "birlikte faaliyette bulunma" anlamı çıkmaktadır.

           B - KURULUŞ VE TEŞKİLATLANMA  :

           1 - KURULUŞ  :

          Tarım Kredi Kooperatifleri 138 yıllık (1863 - 2001) geçmişi ile ülkemizin tarımsal kuruluşlarından birisi olmuştur.

          Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatiflerinin ilk temeli 1863 yılında atılmıştır. Tarım Kredi Kooperatifleri bu gelişme sürecini dönemler halinde yaşayarak bugünkü büyük gücüne ulaşmıştır.

          Bu dönemleri şöyle ifade edebiliriz.

          I. DÖNEM

Tarım Kredi Kooperatiflerinin ilk hukuki temelleri 1863 yılında "Memleket Sandıkları" adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. Daha sonra Memleket Sandıkları, Menafi Sandıkları adını almıştır. Ziraat Bankasının temellerini teşkil eden bu kuruluşlar, aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatiflerinin de temelleri sayılmaktadır.

          II. DÖNEM

Tarım Kredi Kooperatiflerinin modern bir Kooperatif anlayışına kavuşması,Cumhuriyetin ilk yıllarında 1924' de olmuştur. Özellikle 1924 yılında çıkarılan "İtibari Zirai Birlik Kanunu" 1929 yılında çıkarılan 1470 Sayılı "Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu" 1935 yılında kabul edilen 2836 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ile gerçekleştirilmiştir.2836 Sayılı Kanunun kabulünden sonra Atatürk, Tekirçiftliği Tarım Kredi Kooperatifine 1 numaralı ortak olarak bu alanda önderlik etmiştir.

III. DÖNEM  

Tarım Kredi Kooperatiflerinin gelişme sürecinin 3. Dönemini oluşturan bu yıllarda 1972 yılında kabul edilen 1581 Sayılı Kanun ile Tarım Kredi Kooperatifleri faaliyetlerini daha da ileri götürmüştür. 1972 yılından sonra Tarım Kredi Kooperatifleri teşkilatlanmasını ileriye götürmek için, çalışmalarını tamamlayarak 16 Bölge Birliğinin kuruluşunu müteakip 17 Mayıs 1977 tarihinde merkezi Ankara olmak üzere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünün kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 08.06.1984 tarih ve 237 sayılı K.H.K.’ nin değiştirilerek kabulü hakkında 07.06.1985 tarihinde çıkarılan 3223 Sayılı Kanun ile 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri kanununun bazı maddelerinde, bazı değişiklikler yapılarak bu kanunla Yönetim Kurulu Başkanları ile Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinin birlikte mütalaa edilmesi sağlanmıştır. Yapılan değişikliklerle Tarım Kredi Kooperatiflerinin özerk bir yapıya kavuşması Türk tarımına daha iyi ve daha hızlı hizmet sunulması yolunun açılmaya çalışıldığı söylenebilir. Ancak, bu değişikliklerde Kooperatifçiliğin önemli ilkesi olan demokratik yapının sağlanmadığı görülmüş ve 28.06.1995 tarih ve 553 sayılı K.H.K. ile 1581 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle giderilmiştir. Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra kooperatif ortakları kuruluşları olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin yönetiminde söz sahibi olmuşlardır.  

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünün kuruluşunu müteakip, Tarım Kredi Kooperatifleri hizmet yarışında üst birlikleri ile teşkilatlanmasını tamamlayarak değerli ortaklarımızın da katkıları ve bu teşkilata sahip çıkmasıyla Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir çığ gibi büyüyerek bu günlere gelmesi sağlanmıştır.  

Tarım Kredi Kooperatiflerinin hizmet ve başarı grafiği hızla yükselmekte bu başarı ve hizmetlerin daha da yükselmesi için bütün Kooperatiflerimizin Bölge Birliklerimiz ve Merkez Birliğimiz ile çiftçilerimiz el ele ve gönül birliği ile çalışmaktadır.  

2 – TEŞKİLATLANMA   :  

28 Nisan 1972 tarihinde yürürlüğe giren 1581 Sayılı Kanun, Tarım Kredi Kooperatifleri tarihinde yeni bir çığırın başlangıcı olmuş, söz konusu kanunla asırlık kuruluşlarımız temel ve kalıcı bir hukuki yapıya kavuşurken, kendi bağımsız organizasyonunu da gerçekleştirme imkanını da elde etmiştir.

Ülkemizin şartları, modern kooperatifçilik ruh ve anlayışı göz önüne alınarak hazırlanan 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile aşağıda sıralanan amaçları gerçekleştirmesi hedeflenmiştir.

1 - Kooperatiflerin hizmet sahalarının genişletilmesi,

2 - Bir merkez etrafında kademeli teşkilatlanma,                                   

3 - Ortaklara kolaylık sağlanması,

4 - T.C. Ziraat Bankasının Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi,                                                                                            

1581 Sayılı Kanunun 1. Maddesi Tarım Kredi Kooperatiflerine kendi bağımsız teşkilatının geliştirme imkanı sağlamıştır.

Söz konusu madde şu hükümleri kapsamaktadır;

"Kanunda yazılı hükümlerden faydalanmak suretiyle üreticiler aralarında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleri ile ilgili ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla karşılıklı yardım ilkesine  dayanan ve tüzel kişiliği olan değişir ortaklı, değişir sermayeli Tarım Kredi Kooperatifleri kurabilirler."

"Ortak ürünleri üzerinde ticaret ve komisyonculuk yapanlar, faizle mal ve para alarak kredi verenler, bu kooperatiflere giremezler. Bu esaslara göre kurulan en az 30 Kooperatif birleşerek Bölge Birliklerini, en az 5 Bölge Birliği de Merkez Birliği'ni kurarlar." 

Türkiye, coğrafi, ekonomik ve ekolojik özellikleri bakımından 16 bölgeye ayrılarak şu Bölge Birliklerinin kurulması gerçekleşmiştir. Tekirdağ, Balıkesir, Sakarya, İzmir, Kütahya, Antalya, Konya, Ankara, Kayseri, Sivas, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep, Mersin. 

Bölge Birliklerinin hukuken tüzel kişilik kazanmaları 1975, 1976 yıllarında gerçekleştirilmiştir.

16 Bölge Birliği de bir araya gelerek 17 Mayıs 1977 tarihinde merkezi Ankara’da olmak üzere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ni (Genel Müdürlük) kurmuşlardır.

3 – TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN TEŞKİLİ  :

Yeni bir Tarım Kredi Kooperatifinin teşkilinde aşağıdaki yol takip edilmektedir.

Bir Tarım Kredi Kooperatifi kurulması için en az 30 üretici tarafından Bölge Birliği’ne ve Merkez Birliği’ne müracaatta bulunulur. Üreticilerin kuruluşla ilgili talepleri Bölge Birliğince yerinde tetkik edilerek hazırlanacak rapor Merkez Birliği’ne gönderilir. Merkez Birliğince yapılacak incelemelerden sonra kuruluşuna karar verilen Kooperatifle ilgili Ana sözleşme  kurucu ortaklar tarafından imzalanır, ortaklarca taahhüt edilen sermayenin ¼’ü peşin olarak tahsil edilir ve T.C. Ziraat Bankasına bloke edilir. Ana sözleşmeler notere tasdik ettirildikten sonra Merkez Birliği’ne intikal ettirilir. Kooperatif kuruluşu Merkez Birliği Yönetim Kurulunca  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın iznine sunulur. Bakanlığın izin ve tasdikinden sonra da kooperatifler, 1581 Sayılı Kanunun 21. maddesine göre tescil ve ilana tabi olmadığından Kooperatif tüzel kişilik kazanır. Yapılacak olan Kuruluş Genel Kurulundan sonra Kooperatif faaliyete başlar.

Kooperatif çalışma alanı içinde bulunduğu Bölge Birliği’ne girmek mecburiyetindedir. Bu mecburiyete uymayan Kooperatif 1581 Sayılı Kanun hükümlerinden faydalanamaz. Kooperatifin ortak sayısı ve süresi sınırsızdır. Tarım Kredi Kooperatifinin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Müdürlükten oluşmaktadır.

4 – BÖLGE BİRLİĞİNİN TEŞKİLİ  :

Kurucu Kooperatiflerce imzalanan ve noterce onaylanan Birliğin Ana sözleşmesi, Merkez Birliğince Tarım ve Köyişleri Bakanlığının onayına sunulur.

Birlik Merkez Birliğine girmek zorundadır. Bu zorunluluğa uymayan Birlik, 1581 Sayılı Kanun ile sonraki çıkmış olan hükümlerden yararlanamaz.

5 – TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BÖLGE BİRLİKLERİNİN AMAÇLARI  :  

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Amacı ;

A – Ortaklarının ;

1 – Kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak,

2 – Mahsullerini değerlendirmek,

3 – Müştereken faydalanabilecekleri her çeşit makine, ekipman ve    tesisleri temin etmek,    

B – Ortak ve Gerektiğinde Diğer Üreticilerin;

1 – Üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile üretim araçlarını toptan sağlamak ve bu maksatla, Merkez Birliği’nin izni ile kuruluşlara iştirak etmek,

2 – El sanatlarını geliştirmek ve mamulleri değerlendirmek,

3 – Mesleki ve teknik yönden bilgilerini artırmak, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmak, kurs açmak, seminer düzenlemek,

C – Mevduat toplamak, bankacılık ve sigorta acenteliği yapmak,

D – 1581 Sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre kurulmuş diğer Kooperatifler, Bölge Birlikleri ve Merkez Birliği kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere banka ve sigorta şirketi kurmak veya bu gibi kuruluşlara iştirak etmek.

E – Bölge Birliğince kendisine verilecek diğer görevleri yapmak, Kooperatif faaliyetlerini üst kuruluşlarca tespit edilecek genel uygulama esaslarına göre yürütür.

Bölge Birliğinin Amacı ;

1 – Kooperatiflerin finansman ihtiyaçlarını düzenlemek,

2 – Ortak ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili işleri yürütmek,

3 – Gerektiğinde Kooperatiflerin ihtiyaç duydukları üretim ve tüketim maddeleri ile üretim araçlarını toptan sağlamak veya imal etmek, imal eden kuruluşlara Merkez Birliğinin müsaadesi ile iştirak etmek,

4 – Kooperatiflerin işlerinin Kooperatifçilik prensiplerine ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak, teknik ve idari yardımlarda bulunmak ve ortakların genel ve mesleki eğitim faaliyetlerini düzenlemek,

5 – Kooperatifleri denetlemek,

6 – Mevduat toplamak, bankacılık hizmetleri ve sigorta acenteliği yapmak,

7 – 1581 Sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre kurulmuş kooperatifler diğer Bölge Birlikleri ve Merkez Birliğinin kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, banka ve sigorta şirketi kurmak veya bu gibi kuruluşlara iştirak etmek,

8 – Merkez Birliğince kendine verilecek diğer görevleri yapmak.

Birlik bu faaliyetlerini Ana sözleşme ile Merkez Birliği Yönetim Kurulunca tespit edilecek genel uygulama esasları dahilinde ya doğrudan doğruya veya Merkez Birliğinin tasvibi ile İl veya İl Merkezlerinde kuracakları   şubeleri veya görevlendirecekleri kooperatifler aracılığıyla ile de    yürütebilirler.  

C – TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ:

1863 Yılında ünlü devlet adamı Mithat Paşa ile başlayan ülkemiz kooperatifçilik hareketine, Almanya’daki kredi kooperatifçiliğinin öncülüğünü yapan Raiffeisen Kooperatifleri’nin model alındığı yolunda yaygın bir akın vardır. Gerçekten “Memleket Sandıkları” ile başlayan kooperatifçilik hareketimiz de temelde “Tarım Kredisini” konu olarak almıştır.

Türk halkının yüzyıllar boyu içinde yaşattığı “İmece” Usulü, Memleket Sandıklarının ilk sermayeleri için geniş şekilde uygulanmıştır. İmece suretiyle çalışmaya ve karşılıklı yardım ilkesine dayanan Memleket Sandıkları’nda çiftçiler boş zamanlarında devlete ait boş arazileri eşit esaslarda işliyorlardı. Bu arazi işletmesinden elde edilen hasılat nakde çevriliyor ve bu nakit imkanları ile kredi ihtiyacı karşılanıyordu.

1883 yılında Memleket Sandıklarının ismi değiştirilerek “Menafi Sandıkları” adı verilmiş ve sandıkların işleyiş şeklinde değişiklikler meydana getirilmiştir.  

Memleket Sandıkları ile başlayan tarımsal kooperatifçilik hareketimiz, 1888 yılında Ziraat Bankasına dönüştürülmüştür. Kooperatifçilik hareketimiz aynı zamanda milli bankacılığımızın da temelidir. Kooperatifçilik hareketinin bankacılığa dönüşmesinden sonra ülkemizde uzun bir süre kooperatifçilik faaliyetlerine rastlanılmamaktadır. Bu boşluk ancak 1924 yılında Atatürk  tarafından doldurulmuştur. Bu nedenle ;

Türkiye’de modern kooperatifçilik anlayışının müessese haline gelmesi ve temel hukuki normlara kavuşması Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşmiştir. Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra 1924 yılında 498 sayılı “İtibari Zirai Birlikler Kanunu” çıkarılmıştır. Bu kanun ile kurulan kooperatifler ne yazık ki faal olamamışlardır.

Bunu takiben, 1929 yılında yürürlüğe giren 1470 sayılı kanunla “Zirai Kredi Kooperatifleri” kurulması kabul edilmiştir. Bu kanunun kabulüyle kredi vermenin dışında bazı fonksiyonların icrası da zorunlu hale getirilmiştir.

Tarım Kredi Kooperatifleri bu kanunla, kredi yanında ürün pazarlama fonksiyonunu da yüklenmiştir. Ancak bugünkü ad ve anlamda 2836 sayılı kanunla Tarım Kredi Kooperatifleri kurulmuş ve asıl büyük gelişmeler bundan sonra gerçekleştirilmiştir. Tarım Kredi Kooperatiflerinde yeni bir merhale oluşturan 2836 sayılı kanun kooperatiflere, ortakların üretimini düzeltmek, arttırmak ve kıymetlendirmek için ucuz üretim kredisi ve tarımsal girdi, alet ve makineler temini suretiyle ortakları pahalı kredi yollarına baş vurmaktan alıkoymak, böylece yurt içi ve yurt dışı rekabet gücünü geliştirmek gibi görevler yüklenmiştir.

Ancak zamanla yetersiz hale gelen 2836 sayılı kanun gelişen ve değişen ihtiyaçlara göre yerini 1972 yılında çıkarılan 1581 sayılı yeni bir kanuna bırakmıştır. Söz konusu değişiklikle Tarım Kredi Kooperatifleri’nde bir çok yenilikler gündeme gelmiş, daha önceki uygulamalarda görülen müdahale ve bir devlet bankasına olan bağımlılık büyük ölçüde giderilmiştir. Tarım Kredi Kooperatifleri’ne de aşağıda kaydedilen başlıca dört amacı gerçekleştirme görevi yüklemiştir.

 1 - Kooperatiflerin hizmet, konu ve alanlarının genişletilmesi,                      

 2 - Bir merkez etrafında kademeli teşkilatlanma,                                

 3 - Ortaklara kolaylık sağlanması,                                                         

 4 - T.C. Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasındaki münasebete verilen yeni statü.

 1581 sayılı kanunun yayınından önce Tarım Kredi Kooperatifleri’nin her türlü organizasyon, idare, finansman ve murakabesi görevlerinin Ziraat Bankası uhdesinde bulundururken, kanunun yayını ile birlikte bu görevler safha safha Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kendi teşkilatına devredilmiştir.

 Daha önce Ticaret Bakanlığı’nın ilgili bir kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri, tarım sektörünün bir bütünlük içinde ele alındığı 08.06.1984 tarih ve 237 sayılı KHK ile yapılan re organizasyon neticesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ilgili bir kuruluşu haline getirilmiş ve bu husus 1985 yılında yayınlanan 3223 sayılı Kanunla’ da teyit edilmiştir.  

Bu yeni düzenleme ile Yönetim Kurulu Başkanlarının Merkez Birliği’nde Genel Müdür, Bölge Birliklerinde de Bölge Müdürlerinin şahsında birleştirilmeleri esası benimsenmişti. Birim Tarım Kredi Kooperatifleri’nde ise Müdürlerin seçilme şartı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına gelebilmeleri ilkesi kabul edilmişti.

 3223 sayılı Kanun, Merkez Birliği Genel Müdürünün Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın teklifi üzerine ortak kararname ile, Genel Müdür Yardımcıları ve Bölge Birliği Müdürleri’nin Genel Müdürün teklifi Merkez Birliği Yönetim Kurulunun görüşüne istinaden Tarım ve Köyişleri Bakanı’nın onayı ile atanacağını hükme bağlamıştı.

 Yapılan değişikliklerle Tarım Kredi Kooperatifleri’nin özerk bir yapıya kavuşması, Türk tarımına daha iyi ve hızlı hizmet sunmasının yolunun açılmaya çalışıldığı söylenebilir. Ancak bu değişikliklerde kooperatifçiliğin önemli ilkesi demokratik yapının sağlanmadığı görülmektedir. Bu eksiklik 28.06.1995 tarih ve 553 sayılı KHK ile 1581 sayılı kanunda yapılan değişiklikle giderilmiştir.

 Yapılan re organizasyon çalışmalarıyla Kuruluşumuzun, ortaklarına sadece kredi sağlayan bir kuruluş olmadığı, her şeyden önce Türk Köylü ve Çiftçisinin yaratıcı güç ve kabiliyetini harekete geçirip, Türk tarımının modernizasyonu ve Türk çiftçisinin refahını temin eden, tarıma kredi sağlarken kredi tatbikatında optimum verimi elde etmeye çalışan, ortaklarının modern tarım tekniklerine süratle intibak ve intikali ile modern tarım işletmeciliğine geçişte yönlendirici, yol gösterici gibi rehberlik görev ve sorumluluğu bulunduğu gerçeği göz önünde tutularak yeni bir idari bünyeye sahip kılınmasına çalışılmıştır.

 Bu amaçla problemlerin aşılması yetişmiş ve yeter sayıda personelin istihdam imkanı yaratılması, yeni hizmetlerde ana unsurlardan birin teşkil eden hizmet binası, lojman, depo açığının kapatılması amacıyla gerekli tedbirler alınarak yürürlüğe konulmuştur. Türk tarımının gelişme ve ilerlemesi hiç kuşkusuz 138 yılı aşkın mazisi bulunan Tarım Kredi Kooperatiflerinin gücü ile yakından ilgilidir. Bugün Kuruluşumuz 16 Bölge Birliği’nde yurt sathında yayılmış toplam 2.531 birim Tarım Kredi Kooperatifi ile 28.377 köyde 1,5 milyonu aşkın ortağının gübre, ilaç, yem, tohumluk ve zirai araç-gereç ihtiyaçlarını gerek kendi iştirak ve işletmelerinden ve gerekse ihaleyle ucuz ve kaliteli temin ederek zamanında ortaklarına dağıtımını yapmaktadır.

 Hedefimiz Tarım Kredi Kooperatifleri’nin temeli ve Türk Milletinin  de asli dayanağı ve gücü olan aziz Türk Köylüsüne hizmetin en iyisini sunabilmektir.

 Tarım Kredi Kooperatiflerinin bugün bulunduğu gücün daha erişilmez noktalara ulaşması siz değerli çiftçilerimizin sizin olan bu kuruluşa ortak olması ile mümkün olacaktır.

 D – TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE ORTAK OLMA ŞARTLARI  :

 1 – Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmak.

 2 – Kooperatif bölgesinde, kendisine ait arazi üzerinde tarımsal bir işletmeye sahip olmak veya Merkez Birliğince tespit edilecek esas ve ölçülerde büyük ve küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, seracılık, arıcılık, ipekböcekçiliği, balıkçılık ve benzer konularda üretim faaliyetinde bulunmak.

 3 – Üretimdeki kazançları müşterek olan başka bir ortağın aile fertlerinden olmamak. Ancak, müşterek ve iştirak halindeki toprak mülkiyeti ayrı ayrı ortak olmaya mani değildir.

 4 – Aynı zamanda başka bir Tarım Kredi Kooperatifi’nde ortak olmamak.  

 5 – Ortak mahsulleri üzerinde ticaret ve komisyon işi yapmamak, faizle para veya mal olarak kredi vermemek.

 6 – Tarım Kredi Kooperatifleri, Bölge Birlikleri ve Merkez Birliği personeli olmamak.

  E – KOOPERATİFÇİLİK İLKELERİ  :

 1 – Serbestçe Katılma İlkesi  :  Kooperatife giriş, gönüllü olarak girmek isteyen, kooperatif hizmetlerinden faydalanabilecek ve kooperatif üyeliğinin sorumluluklarını kabule hazır herkese açıktır.

 2 – Demokratik Yönetim İlkesi  :  Kooperatifler demokratik müesseselerdir. Bu bakımdan ortaklar tarafından kabul edilmiş usullere göre bizzat ortaklar tarafından seçilmiş veya tayin edilmiş kimselerce yönetilmelidir. Kooperatifi yönetenler ortaklara karşı sorumludur.

 3 – Sermayeye Sınırlı Faiz İlkesi  :  Sermayeye faiz veriliyorsa bu faizin nispeti sınırlandırılmalıdır.

 4 – Risturn İlkesi  :  Bir kooperatifin işlemlerinden meydana gelen işletme fazlaları (fiyat farkları) kooperatifin ortaklarına ait olup, bu fazlalığın ortaklar arasında birinin ötekine zararı olmayacak şekilde dağıtılması gerekir.

 5 – Kooperatifçilik Eğitimini Geliştirme İlkesi  :  Bütün kooperatifler demokratik ve ekonomik yönleri ile kooperatifçilik ilke ve metotlarını ortaklara-yöneticilere-memurlara ve bütün halka öğretmek gayesiyle bir eğitim fonu meydana getirerek kooperatifçilik eğitimi geliştirilmelidir.

 6 – İşbirliği İlkesi  :  Ortaklara ve topluma daha fazla yararlı olabilmek için her kooperatif bütün imkanlarıyla mahalli-milli ve milletlerarası seviyede diğer kooperatiflerle aktif bir şekilde iş birliğinde bulunmalıdır.